KỲ 21_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NHƯ THẾ NÀO LÀ BÌNH ĐẲNG NHÂN QUẢ.


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 21_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
NHƯ THẾ NÀO LÀ BÌNH ĐẲNG NHÂN QUẢ.

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP – NHẬT PHƯỢNG Thực Hiện