KỲ 37_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TRỰC NGỘ ĐỒNG ĐẲNG GIÁC THA _ TỰ GIÁC


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 37_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
TRỰC NGỘ ĐỒNG ĐẲNG GIÁC THA _ TỰ GIÁC

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

 

KỲ 36_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: MỘT BỨC TRANH


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 36_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
MỘT BỨC TRANH

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 35_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: THẬT TƯỚNG VÔ TƯỚNG


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 35_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
THẬT TƯỚNG VÔ TƯỚNG

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 34_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: HUYỄN BÌNH ĐẲNG HUYỄN


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 34_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
HUYỄN BÌNH ĐẲNG HUYỄN

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 33_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: BỒ ĐỀ VÔ SANH DIỆT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 33_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
BỒ ĐỀ VÔ SANH DIỆT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

 

KỲ 32_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM : THÍCH NGHĨA 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_ KỲ 32 :
THÍCH NGHĨA 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 31_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: THÔNG TRIỆT NHÂN QUẢ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_KỲ 31:
THÔNG TRIỆT NHÂN QUẢ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 30_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CAM LỒ VI DIỆU PHÁP


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 30_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
CAM LỒ VI DIỆU PHÁP

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện