KỲ 35+_ HATHA YOGA : BÀI TẬP CĂN BẢN _ CHÀO MẶT TRỜI


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU CHỦ ĐẠO:

KỲ 35+_ HATHA YOGA :
BÀI TẬP CĂN BẢN _ CHÀO MẶT TRỜI

NHÓM HUẤN LUYỆN VIÊN
KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HẢI – NHẬT PHƯỢNG – NHẬT NỮ Thực Hiện