PHÁP ÂM (SONG NGỮ ANH-VIỆT) : ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM – 03 –


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT

PHÁP ÂM (SONG NGỮ ANH-VIỆT) : ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM  – 03 –

TÁC GIẢ : NHẬT NỮ
DỊCH GIẢ (Tiếng Anh) : NHẬT VÂN
PHÁP ÂM : NHẬT NGÂN (Tiếng Anh) – NHẬT PHƯỢNG (Tiếng Việt)