MẬT PHÁP DIỆU PHÁP: CHÚ ĐẠI BI _ PHẦN 02: NGHI QUỸ CÔNG PHU NIỆM TỤNG THỌ TRÌ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
KIM CANG A-XÀ-LÊ
CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện

MẬT PHÁP DIỆU PHÁP:
CHÚ ĐẠI BI _ PHẦN 02: NGHI QUỸ CÔNG PHU NIỆM TỤNG THỌ TRÌ

ĐÀN PHÁP :  CHÚ-ĐẠI-BI_PHẦN 02 : NGHI-QUỸ-CÔNG-PHU-NIỆM-TỤNG-THỌ-TRÌ (Xem Thêm)