MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP : KIM CANG ĐẠI LUÂN


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU
CÙNG
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT AN THỰC HIỆN
MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP  :  KIM CANG ĐẠI LUÂN

(ĐẠI TẠNG NGUYÊN BẢN _ MẬT TẠNG)

CÔNG NĂNG KIM CANG ĐẠI LUÂN

Người Tu hành và Phật tử, mất Chánh Niệm và mất Định Tâm trong Thiện Pháp, phạm Tứ Trọng Tội, Ngũ Vô Gián, các tội chướng như vậy; Chắp tay thành kính Sám Hối, nguyện Kim Cang Tạng Bồ Tát, Tứ Thiên Vương và Đế Thích Thiên thủ hộ, các tội chướng được tiêu trừ. Và cũng hóa giải 03 thời oan-oán oán-kết với thiên-ma ma-vương quỷ-thần ác-chúng cũng được hóa giải dứt tận trong tu hành.

Các vị tu tập chưa đủ duyên gặp A-Xà-Lê Mật Giáo để thọ pháp Quán Đảnh, chưa vào Đàn; đọc tụng Chân ngôn này từ 07 biến đến 21 biến đồng với người vào Đàn, tu tập Tâm Bồ Đề được triển nở, không còn thoái chuyển Đạo Tâm, được thanh tịnh Thân-Khẩu-Ý (có thể kết hợp với Tụng Kinh Di-Đà, Niệm Phật), hiện đời yên vui, hết đời vãng sanh Phật Quốc ./.