TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 07_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 03


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 07
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_
PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 03

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

TRUNG QUÁN LUẬN_KỲ 02: TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 02


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG 

TRUNG QUÁN LUẬN_KỲ 02:
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 02

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT 
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ

VIỆT DỊCH: GIẢI MINH 
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT  
NHẬT NỮ Thực Hiện