KỲ 68_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: DUY THỨC TRIẾT HỌC


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_KỲ 68:
DUY THỨC TRIẾT HỌC

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 67_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM : MẬT TÔNG_TÂM THỨC NHẤT NHƯ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM _KỲ 67:
MẬT TÔNG: TÂM THỨC NHẤT NHƯ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 66_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: ?.TAM MẬT TƯƠNG ƯNG TỨC THÂN THÀNH PHẬT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM _KỲ 66:
?.TAM MẬT TƯƠNG ƯNG TỨC THÂN THÀNH PHẬT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 65_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: HIỂU THẾ NÀO VỀ TỨ-DIỆU-ĐẾ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 65_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM :
HIỂU THẾ NÀO VỀ TỨ-DIỆU-ĐẾ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 64_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: MẬT TÔNG: TÂM_THỂ HIỆN TÂM (P3)


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 64_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
MẬT TÔNG: TÂM_THỂ HIỆN TÂM (P3)

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

 

KỲ 60_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT TRÍ_BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ_PHẦN 2


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 60_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
PHẬT TRÍ_BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ_PHẦN 2

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 59_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: KINH PHÁP CÚ_PHẨM: SONG YẾU


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 59_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
KINH PHÁP CÚ_PHẨM: SONG YẾU

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 58_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: MẬT TÔNG : TÂM – THỂ HIỆN TÂM (PHẦN 2)


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 58_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
MẬT TÔNG : TÂM – THỂ HIỆN TÂM (PHẦN 2)

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện