KỲ 39_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NGỘ NHẬN GIÁC DO DUYÊN – BỔN GIÁC VÔ DUYÊN GIÁC


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 39_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
NGỘ NHẬN GIÁC DO DUYÊN – BỔN GIÁC VÔ DUYÊN GIÁC

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 38_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TRIỆT NGỘ NỘI CHỨNG HỆ THỐNG KINH LĂNG GIÀ – PHẦN 01


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 38_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
TRIỆT NGỘ NỘI CHỨNG HỆ THỐNG KINH LĂNG GIÀ – PHẦN 01

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

 

KỲ 37_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TRỰC NGỘ ĐỒNG ĐẲNG GIÁC THA _ TỰ GIÁC


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 37_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
TRỰC NGỘ ĐỒNG ĐẲNG GIÁC THA _ TỰ GIÁC

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

 

KỲ 36_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: MỘT BỨC TRANH


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 36_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
MỘT BỨC TRANH

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 35_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: THẬT TƯỚNG VÔ TƯỚNG


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 35_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
THẬT TƯỚNG VÔ TƯỚNG

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 34_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: HUYỄN BÌNH ĐẲNG HUYỄN


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 34_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
HUYỄN BÌNH ĐẲNG HUYỄN

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 33_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: BỒ ĐỀ VÔ SANH DIỆT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 33_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
BỒ ĐỀ VÔ SANH DIỆT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

 

KỲ 32_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM : THÍCH NGHĨA 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_ KỲ 32 :
THÍCH NGHĨA 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện