KỲ 24_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CHÂN TÂM BÌNH ĐẲNG TỊNH _ BẤT TỊNH


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 24_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
CHÂN TÂM BÌNH ĐẲNG TỊNH _ BẤT TỊNH

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 23_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: THẾ ĐẾ VÀ CHÂN ĐẾ BÌNH ĐẲNG NHƯ NHƯ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 23_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
THẾ ĐẾ VÀ CHÂN ĐẾ BÌNH ĐẲNG NHƯ NHƯ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 22_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT TÁNH BÌNH ĐẲNG


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 22_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
PHẬT TÁNH BÌNH ĐẲNG

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

 

KỲ 21_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NHƯ THẾ NÀO LÀ BÌNH ĐẲNG NHÂN QUẢ.


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 21_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
NHƯ THẾ NÀO LÀ BÌNH ĐẲNG NHÂN QUẢ.

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP – NHẬT PHƯỢNG Thực Hiện