KỲ 47_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 47_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 46_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 46_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

 

KỲ 45_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 45_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 44_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT ĐÀN KIM CANG QUÂN TRÀ LỢI – BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 44_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
PHẬT ĐÀN KIM CANG QUÂN TRÀ LỢI – BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 43_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC – CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ – PHÁP GIỚI TÂM


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 43_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC – CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ – PHÁP GIỚI TÂM

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

 

KỲ 42_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CHUYỂN THỨC THÀNH TRÍ (LẦN 02)


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 42_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
CHUYỂN THỨC THÀNH TRÍ (LẦN 02)

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 41_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT TRÍ – BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 41_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
PHẬT TRÍ – BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 40_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ KHAI THỊ TRỰC NGỘ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 40_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ KHAI THỊ TRỰC NGỘ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện