TRUNG QUÁN LUẬN_KỲ 01: TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẦN 01


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN : KỲ 01
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 01

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện