TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 30 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI 27


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 30
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI 27

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH

DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện