TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 18 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 13


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 18
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 13

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện