TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 13 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_ PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 09-10_PHẦN 01


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 13
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_
PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 09-10_PHẦN 01

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH

DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT 
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện