TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 12 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 08


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 12
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 08

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH

DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện