TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 11 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 07


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 11
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 07

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH

DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện