TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 06 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 1,2


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 06
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM THỨ 01 : QUÁN NHÂN DUYÊN_BÀI 1,2

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện