TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 05_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 05


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
 VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN:
 KỲ 05_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 05

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
 HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
 VIỆT DỊCH: GIẢI MINH
 DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
 NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
 NHẬT NỮ Thực Hiện