TRUNG QUÁN LUẬN : KỲ 04_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 04


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG 

TRUNG QUÁN LUẬN : KỲ 04
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 04

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện