TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 03_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 03


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN :  KỲ 03
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 03

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện