TRUNG QUÁN LUẬN_KỲ 02: TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 02


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG 

TRUNG QUÁN LUẬN_KỲ 02:
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 02

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT 
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ

VIỆT DỊCH: GIẢI MINH 
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT  
NHẬT NỮ Thực Hiện