PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 03 – PHỔ NHÃN BỒ TÁT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 03 – PHỔ NHÃN BỒ TÁT
DỊCH GIẢ : TRÍ QUANG

VAJRA GURU
CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT

PHÁP ÂM : NHẬT PHƯỢNG
THỰC HIỆN : NHẬT AN