MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP : NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ THẦN THÔNG ?!


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT

GIẢNG SƯ A-XÀ-LÊ  THUYẾT GIẢNG:

MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP  :  NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ THẦN THÔNG ?!