MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP : NGỘ NHẬP THÔNG ĐẠT CHÂN TÂM


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI

GURU A-XÀ-LÊ THUYẾT GIẢNG:

MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP :     NGỘ NHẬP THÔNG ĐẠT CHÂN TÂM

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT

NHẬT NỮ : THỰC HIỆN