LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : TÂM CHƠN-NHƯ _ PHẦN 03 và 04: CHÁNH VĂN-LƯỢC GIẢI _ KỲ 04


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 04
TÂM CHƠN-NHƯ _ PHẦN 03 và 04: CHÁNH VĂN-LƯỢC GIẢI

TẠO LUẬN: MÃ MINH BỒ TÁT
DỊCH PHẠN RA HÁN VĂN: NGÀI CHƠN ĐẾ TAM TẠNG
LƯỢC DỊCH_LƯỢC GIẢI VIỆT VĂN: SA-MÔN THÍCH THIỆN HOA

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện