KỲ 44_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT ĐÀN KIM CANG QUÂN TRÀ LỢI – BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 44_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
PHẬT ĐÀN KIM CANG QUÂN TRÀ LỢI – BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện