KỲ 39_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NGỘ NHẬN GIÁC DO DUYÊN – BỔN GIÁC VÔ DUYÊN GIÁC


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 39_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
NGỘ NHẬN GIÁC DO DUYÊN – BỔN GIÁC VÔ DUYÊN GIÁC

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện