KỲ 25_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NHƯ THẾ NÀO LÀ HẠNH VÀ NGUYỆN CỦA CHƯ-TÔN CHƯ-PHẬT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 25_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
NHƯ THẾ NÀO LÀ HẠNH VÀ NGUYỆN CỦA CHƯ-TÔN CHƯ-PHẬT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP – NHẬT PHƯỢNG Thực Hiện