KỲ 24_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CHÂN TÂM BÌNH ĐẲNG TỊNH _ BẤT TỊNH


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 24_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
CHÂN TÂM BÌNH ĐẲNG TỊNH _ BẤT TỊNH

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện