KỲ 23_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: THẾ ĐẾ VÀ CHÂN ĐẾ BÌNH ĐẲNG NHƯ NHƯ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 23_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
THẾ ĐẾ VÀ CHÂN ĐẾ BÌNH ĐẲNG NHƯ NHƯ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện