KỲ 17_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TAM MẬT CHUYỂN HÓA THAM – SÂN – SI TỨC THÂN THÀNH PHẬT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 17_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
TAM MẬT CHUYỂN HÓA THAM – SÂN – SI TỨC THÂN THÀNH PHẬT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện