KỲ 15_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM : CHUYỂN ĐỔI TẠP KHÍ TỨC THÂN THÀNH PHẬT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 15 _ KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM :
CHUYỂN ĐỔI TẠP KHÍ TỨC THÂN THÀNH PHẬT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện