KỲ 08 : MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP : PHÁT BỒ ĐỀ TÂM – HÀNH BỒ ĐỀ GIỚI


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 08 :

MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP :
PHÁT BỒ ĐỀ TÂM – HÀNH BỒ ĐỀ GIỚI

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện