KỲ 07 _ MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP: NHƯ THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG TIỆN BA-LA-MẬT _ NHƯ THẾ NÀO LÀ HUYỄN PHƯƠNG TIỆN.


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:
KỲ 07 _ MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP:
NHƯ THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG TIỆN BA-LA-MẬT_NHƯ THẾ NÀO LÀ HUYỄN PHƯƠNG TIỆN.
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện