KỲ 05 _ MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP : THỦ LĂNG NGHIÊM – THẬP BÁT GIỚI BẤT CỘNG GIẢI THOÁT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 05 _ MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP :

THỦ LĂNG NGHIÊM – THẬP BÁT GIỚI BẤT CỘNG GIẢI THOÁT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện