KỲ 69_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM : MẬT TÔNG_BÍ PHÁP MẠN-TRÀ-LA_PHẦN 2


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_KỲ 69:
MẬT TÔNG_BÍ PHÁP MẠN-TRÀ-LA_PHẦN 2

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện