DIỆU PHÁP : PHÁP ÂM NGÂN VANG


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
GIẢNG SƯ A-XÀ-LÊ
THUYẾT GIẢNG :    PHÁP ÂM NGÂN VANG
Ngày 27-03-2016