DIỆU PHÁP : BÌNH ĐẲNG – VÔ SANH – BẤT HOẠI


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
GIẢNG SƯ A-XÀ-LÊ
THUYẾT GIẢNG:    BÌNH ĐẲNG – VÔ SANH – BẤT HOẠI
Ngày 27-03-2016