42 MẪU TỰ PHẠN TỰ ĐÀ-LA-NI


42 MẪU TỰ PHẠN TỰ ĐÀ-LA-NI:

1_ Chữ       ( Phạn : A – Hán : A ) :
Thời gọi là do uy đức của Bồ-tát nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Cảnh Giới Vô Sai Biệt, ngộ tất cả Pháp vốn Chẳng Sinh.
2_ Chữ      ( Phạn : RA – Hán : LA) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Vô Biên Tế Sai Biệt, ngộ tất cả Pháp Lìa Bụi Dơ.
3_ Chữ      (Phạn : PA – Hán : BẢ ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Pháp Giới Tế, ngộ tất cả Pháp Thắng Nghĩa Đế Chẳng Thể Đắc.
4_ Chữ      (Phạn : CA – Hán : TẢ ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Phổ Luân Đoạn Sai Biệt, ngộ tất cả Pháp Không có các Hành.
5_ Chữ      (Phạn : NA – Hán : NẴNG ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Vô A-lại-da Tế, ngộ tất cả Pháp Tính Tướng chẳng thể Đắc.
6_ Chữ      (Phạn : LA – Hán : LA) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Vô Cấu, ngộ tất cả Pháp Xuất-thế-gian nên ưa thích sự vĩnh viễn chẳng hiện của CHI NHÂN DUYÊN.
7_ Chữ     (Phạn : DA – Hán : NÁ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Bất Thoái Chuyển Gia Hạnh, ngộ tất cả Pháp Điều Phục Tịch-Tĩnh Chân Như Bình-Đẳng không có Phân Biệt.
8_ Chữ      (Phạn : BA – Hán : MA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Kim Cương Trường, ngộ tất cả Pháp Lìa Cột, Giải.
9_ Chữ     (Phạn : ḌA – Hán : NOA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Phổ Biến Luân, ngộ tất cả Pháp Lìa Nóng Bức Ô Uế, được Mát Mẻ Trong Sạch.
10_ Chữ    (Phạn : ṢA – Hán : SÁI) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Hải Tạng, ngộ tất cả Pháp Không có trở ngại.
11_ Chữ     (Phạn : VA – Hán : PHỘC ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Phổ Biến Sinh An Trú, ngộ tất cả Pháp Cắt đứt đường Ngôn Ngữ.
12_ Chữ     (Phạn :TA – Hán : ĐA) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Chiếu diệu trần cấu, ngộ tất cả Pháp Chân Như Bất Động.
13_ Chữ      (Phạn : YA – Hán : DÃ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Sai biệt tích tụ, ngộ tất cả Pháp Như Thật Chẳng Sinh.
14_ Chữ      (Phạn : ṢṬA – Hán : SẮT-TRA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Phổ biến Quang Minh Tức Trừ Nhiệt Não, ngộ tất cả Pháp về Tướng Chế Phục Nhậm Trì Chẳng Thể Đắc.
15_ Chữ       (Phạn : KA – Hán : CA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Sai Biệt Chủng Loại, ngộ tất cả Pháp Tác Giả Chẳng Thể Đắc.
16_ Chữ      (Phạn : SA – Hán : SA) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Hiện Tiền Giáng Hoắc Đại Vũ, ngộ tất cả Pháp THỜI Bình Đẳng Tính Chẳng Thể Đắc.
17_ Chữ      (Phạn : MA – Hán : MÃNG) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Đại Tấn Tật Chúng Phong, ngộ tất cả Pháp Ngã Sở Chấp Tính Chẳng Thể Đắc.
18_ Chữ       (Phạn : GA – Hán : NGA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Phổ Biến Luân Trưởng Dưỡng, ngộ tất cả Pháp Hành Thủ Tính Chẳng Thể Đắc.
19_ Chữ       (Phạn : THA – Hán : THA) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Chân Như Vô Sai Biệt, ngộ tất cả Pháp Xứ Sở Chẳng Thể Đắc.
20_ Chữ     (Phạn :JA – Hán : NHẠ ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Thế gian Lưu Chuyển Cùng Nguyên Thanh Tĩnh, ngộ tất cả Pháp Năng Sở Sinh Khởi Chẳng Thể Đắc.
21_ Chữ     (Phạn : SVA – Hán : SA-PHỘC ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Niệm Nhất thiết Phật Trang Nghiêm, ngộ tất cả Pháp An Ẩn Tính Chẳng Thể Đắc.
22_ Chữ     (Phạn : DHA – Hán : ĐÀ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Quán sát Pháp Giới Đạo Trường, ngộ tất cả Pháp Năng Trì Giới Tính Chẳng Thể Đắc.
23_ Chữ     (Phạn : ‘SA – Hán : XẢ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Tùy Thuận Nhất Thiết Phật Giáo, ngộ tất cả Pháp Tịch Tĩnh Tính Chẳng Thể Đắc.
24_ Chữ      (Phạn : KHA – Hán : KHƯ ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Hiện Hành Nhân Địa Trí Tuệ Tạng, ngộ tất cả Pháp Như Hư Không Tính Chẳng Thể Đắc.
25_ Chữ      (Phạn : KṢA – Hán : KHẤT-SÁI ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Quyết Trạch Tức Chư Nghiệp Hải Tạng, ngộ tất cả Pháp Cùng Tận Tính Chẳng Thể Đắc.
26_ Chữ      (Phạn : STA – Hán : ĐA-SA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Tồi Chư Phiền Não Thanh Tĩnh Quang Minh, ngộ tất cả Pháp Nhậm Trì Xứ Phi Xứ Linh Bất Động Chuyển Tính Chẳng Thể Đắc.
27_ Chữ     (Phạn : ÑA – Hán : NƯƠNG) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Sinh thế gian Liễu Biệt, ngộ tất cả Pháp Năng Sở Tri Tính Chẳng Thể Đắc.
28_ Chữ     (Phạn : RTHA – Hán : LATHA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Nghịch Sinh Tử Luân Trí Đạo Trường, ngộ tất cả Pháp Chấp Trước Nghĩa Tính Chẳng Thể Đắc.
29_ Chữ     (Phạn : BHA – Hán : BÀ ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Nhất thiết Cung Điện Đạo Trường Trang Nghiêm, ngộ tất cả Pháp Khả Phá Hoại Tính Chẳng Thể Đắc.
30_ Chữ      (Phạn : CHA – Hán : THA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Tu Hành Gia Hạnh Tạng Tận Sai Biệt Đạo Trường, ngộ tất cả Pháp Dục Lạc Phú Tính Chẳng Thể Đắc.
31_ Chữ      (Phạn : SMA – Hán : SA-MA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Hiện Kiến Thập Phương Chư Phật Tuyền, ngộ tất cả Pháp Khả Ức Niệm Tính Chẳng Thể Đắc.
32_ Chữ      (Phạn : HVA – Hán : HA-PHỘC ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Quán sát Nhất thiết Chúng Sanh Kham Nhậm Lực Biến Sinh Hải Tạng, ngộ tất cả Pháp Khả Hô Triệu Tính Chẳng Thể Đắc.
33_ Chữ     (Phạn : TSA – Hán : ĐÁ-SA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Nhất thiết Công Đức Hải thú nhập Tu Hành Nguyên Để, ngộ tất cả Pháp Dũng Kiện Tính Chẳng Thể Đắc.
34_ Chữ     (Phạn : GHA – Hán : GIÀ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Trì Nhất Thiết Pháp Vân Kiên Cố Hải Tạng, ngộ tất cả Pháp Hậu Bình Đẳng Tính Chẳng Thể Đắc.
35_ Chữ     (Phạn : ṬHA – Hán : XÁ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Nguyện Vãng Nghệ Thập Phương Hiện Tiền Kiến Nhất Thiết Phật, ngộ tất cả Pháp Tích Tập Tính Chẳng Thể Đắc.
36_ Chữ       (Phạn : ṆA – Hán : NINH ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Tự Luân Tích Tập Câu Chi Tự, ngộ tất cả Pháp Lìa Các Huyễn Thỉnh Vô Vãng Vô Lai Hành Trú Tọa Ngọa Chẳng Thể Đắc.
37_ Chữ      (Phạn : PHA – Hán : PHẢ ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Thành Thục Nhất thiết Chúng Sinh Tế Vãng Nghệ Đạo Trường, ngộ tất cả Pháp Biến Mãn Quả Báo Chẳng Thể Đắc.
38_ Chữ     (Phạn : SKA – Hán : XA-CA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Vô Trước Vô Ngại Giải Thoát Địa Tạng Quang Minh Luân Phổ Chiếu, ngộ tất cả Pháp Tích Tụ Uẩn Tính Chẳng Thể Đắc.
39_ Chữ       (Phạn : YSA – Hán : DÃ-SA ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Tuyên Thuyết Nhất thiết Phật Pháp Cảnh Giới, ngộ tất cả Pháp Suy Lão Tính Tướng Chẳng Thể Đắc.
40_ Chữ       (Phạn : ‘SCA – Hán : THẤT-TẢ ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Tất cả Hư Không dùng Pháp Vân Lôi Chấn Hống Phổ Chiếu, ngộ tất cả Pháp Tụ Tập Túc Tích Chẳng Thể Đắc.
41_ Chữ       (Phạn : ṬA – Hán : TRA) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Vô Ngã Lợi Ích Chúng Sinh Cứu Cánh Biên Tế, ngộ tất cả Pháp Tướng Khu Bách (thúc ép) Tính Chẳng Thể Đắc.
42_ Chữ     (Phạn : ḌHA – Hán : TRÀ ) :
Thời nhập vào Môn Bát-nhã Ba-la-mật của Pháp Luân Vô Sai Biệt Tạng, ngộ tất cả Pháp Cứu Cánh Xứ Sở Chẳng Thể Đắc.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử đời Chữ Nhật