PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC – CHƯƠNG 01


KINH VIÊN GIÁC
CHƯƠNG 01  :    VĂN THÙ
Dịch giả    :    Trí Quang
Pháp Âm :     Nhật An
Nhóm Kim Cang Tử đời Chữ Nhật
Dòng Mật Pháp VajraPani