BẢN ĐỒ TU PHẬT : TẬP 07 – HOA NGHIÊM TÔN – PHẦN 02


III.-PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH

Giáo lý căn bản của Hoa Nghiêm tôn đã sâu xa mầu nhiệm, thì phương pháp tu hành tất nhiên cũng phải cao siêu, mầu nhiệm mới đưa hành giả đến cứu cánh tu hành. Tựu trung, trong các phương pháp tu hành ấy, ba pháp quán về pháp giới sau đây được xem là các pháp môn trọng yếu và có hiệu quả rốt ráo nhất:

1.-Chơn Không quán: Chơn nghĩa là chơn thật, không hư vọng; Không nghĩa là không bị sắc tướng chi phối, ngăn ngại.

Pháp quán này dựa trên “lý pháp giới” mà lập ra. Mục đích của pháp quán này là dứt vọng tình, rõ chơn tánh, khiến cho hành giả thấy sắc mà không bị sắc ngăn ngại và nhận được rằng toàn thể là chơn không; thấy không, mà nhận được rằng đó không phải là không hẳn (đoạn không) mà toàn là chơn tánh. Tóm lại, pháp quán này nhìn thấy qua được sự đối đãi giả dối của cái không và cái có, để nhận rõ được cái “lý của vũ trụ (lý pháp giới) là chơn không” (đã giải ở trên).

2.-Lý sự vô ngại quán: Pháp quán này y theo “lý sự vô ngại pháp giới” mà lập ra. là thể tánh thanh tịnh trong suốt; Sự là hình tướng phân hạn của các pháp. Lý sự vô ngại, như trong phần giáo lý căn bản đã có nói ở trước, nghĩa là lý và sự không phải là hai loại trái chống nhau, ngăn cách nhau, mà trái lại, dung thông nhau. Lý, sự thấu suốt, viên dung không ngại nên gọi là “lý sự vô ngại quán”.

Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái sắc tướng của một mảy trần mà khám phá ra được cái lý của cả vũ trụ. Tức là qua cái tướng hư giả của sự vật mà thấy được cái tánh sáng suốt của nhứt chơn.

3.-Châu biến hàm dung quán: Pháp quán này dựa trên cái lý “sự sự vô ngại pháp giới” mà lập ra. Châu biến là lan ra, biến hóa cùng khắp tất cả; hàm dung là bao gồm, thâu nhiếp, dung thông tất cả. Châu biến hàm dung quán là pháp quán nhằm mục đích nhận chân được rằng: các pháp một và nhiều không ngại nhau, lớn và nhỏ trùm nhau, dung nhiếp lẫn nhau, lớp lớp không cùng tột, ẩn hiện tự tại, đồng thời tương tức tương nhập thâu nhiếp, dung thông nhau cho đến vô cùng vô tận, trùm chứa cả vũ trụ bao la.

Theo pháp quán này, hành giả quán sát cái Lý nơi một Sự, rồi do một Sự ấy mà mỗi mỗi Sự khác cũng đều thấy rõ. Hành giả lại quán mọi Sự tức nơi Lý, rồi theo Lý ấy mà mỗi mỗi Sự đều dung thông.

IV.-QUẢ VỊ TU CHỨNG:

Theo Hoa Nghiêm tôn, giải thoát vẫn không phá hoại thế gian tướng; nói một cách khác, không phải phủ nhận thế gian tướng mà có thể tìm thấy giải thoát ở một nơi nào khác. Ngay trong thế gian này, nếu hành giả phân biệt được chân vọng, khử trừ điên đảo, khiến cho tâm thanh tịnh để cùng thật tại nhất trí: đó là giải thoát.

Quan niệm về giải thoát của Hoa Nghiêm tôn này không khác với Thiên Thai tôn, nghĩa là đều chủ trương một cách lạc quan rằng chúng sanh và Phật không sai cách: Không nhận chân được lý trùng trùng duyên khởi, sự sự vô ngại pháp giới, là chúng sanh; Giác ngộ được chân lý trên là Phật.

V.-KẾT LUẬN:

Hoa Nghiêm tôn vì y theo bộ Kinh cao nhất của Phật mà thành lập, nên được liệt vào hạng viên giáo, nghĩa là giáo lý hoàn toàn viên mãn. Và cũng vì là viên giáo cho nên phải cần một căn trí thông lợi mới tu theo được.

Vậy hành giả, trước khi muốn lựa con đường này để tiến bước, cần phải cân nhắc cho kỹ lưỡng, nhất là phải tìm nghiên cứu thêm cho thấu đáo. Nếu thấy nó khó hiểu, quá cao đối với căn cơ của mình, thì tốt hơn nên tìm một con đường khác, bởi vì con đường nào, cuối cùng cũng đưa đến giải thoát cả.

Nhưng nếu quý vị nào nhận thấy căn cơ của mình có thể theo kịp được giáo lý huyền diệu của tôn này, thì đó là một diễm phúc lớn. Trí tuệ quý vị sẽ nếm được hương vị thanh cao nhất của đạo nhiệm mầu, và sự tu hành của quý vị cũng mau đến đích, vì quý vị đã chèo theo con đường thẳng đứng để lên đỉnh núi “giải thoát”. Bao giờ con đường thẳng đứng cũng khó trèo, nhưng mau đến đích hơn những con đường vòng quanh co. Trong vấn đề tu hành cũng vậy.

 

PHỤ NGHI THỨC TỤNG HOA NGHIÊM TỰ MẪU
(Quyển nghi thức này đọc tụng theo giọng của các Tổ ở Việt Nam truyền dạy)

Hành giả theo nghi thức thường lệ, đọc như sau:

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật
Thập phương thế giới diệc vô tỷ
Thế gian sử hữu ngã tận kiến
Nhứt thế vô hữu như Phật giả
Năng lễ sở lễ tánh không tịch
Cảm ứng đạo giao nan tư nghị
Ngã thử đạo tràng như đế châu
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.
 

-Chí Tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, nhứt thế chư Phật Đà Da. (01 lạy)
-Chí Tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, nhứt thế chư Đạt Mạ Da. (01 lạy)
-Chí Tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, nhứt thế chư Tằng Già Da. (01 lạy)
TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tùy xứ kiết tường vân, thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân

Nam mô Hương vân cái Bồ tát Ma ha tát               (03 lần)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật                (03 lạy)

 
KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

Nam mô Hoa Nghiêm hải hội Phật Bồ tát.             (03 lần)

 

Khể thủ Hoa Nghiêm chơn tánh hải
Chủng chủng quang minh biến chiếu tôn
Phổ Hiền vạn hạnh sở trang nghiêm
Nhứt thế Chơn như pháp giới tạng
Long Thọ, Long Cung thân tụng ức
Thật xoa, Vu điền diễn vi ngôn
Nhứt thừa viên đốn diệu pháp môn
Kiến tánh thành Phật chơn bí điển
Thủ bổng mục quán tâm khẩu tụng
Đương tri túc hữu đại nhơn duyên
Kiến văn tùy hỷ chứng Bồ đề
Cứu cánh viên thành Tát-bà-nhã.
1.-A , ương  ưng  ung  ô  ao ,

ai  y  ơn  an  âm  am  âu  a

 • xướng A tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

2.-ĐA , đương  đăng  đông  đô  đao ,

đai  đê  điên  đan  đâm  đam  đâu  đa .

 • xướng ĐA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

3.-BA , bương  băng  bông  bô  bao ,

bai  bi  bân  ban  bâm  bam  bâu  ba .

 • xướng BA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

4.-TA , tang  tăng  tông  tô  tao ,

tai  tê  tiên  tan  tâm  tam  tâu  ta .

 • xướng TA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

5.-NA , nang  năng  nung  nô  nao ,

nai  nê  niên  nang  năm  nam  nâu  na .

 • xướng NA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

6.-LA , lang  lăng  lung  lô  lao ,

lai  lê  liên  lang  lâm  lam  lâu  la .

 • xướng LA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

7.-ĐÀ , đường  đẳng  đồng  đồ  đào ,

đài  đề  điền  đàn  đầm  đàm  đầu  đà .

 • xướng ĐÀ tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

8.-BÀ , bàng  bằng  bồng  bồ  bào ,

bài  bì  bần  bàn  bầm  bàm  bầu  bà .

 • xướng tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

9.-TRÀ , trường  trừng  trùng  trồ  trào ,

trài  trì  trần  tràng  trầm  tràm  trầu  trà .

 • xướng TRÀ tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

10.-SA , sương  săng  sưng  sơ  siêu ,

sai  si  sân  san  sâm  sam  sâu  sa .

 • xướng SA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

11.-VA , vương  vưng  vông  vô  vao ,

vai  vi  văn  vân  vâm  vam  vâu  va .

 • xướng VA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

12.-ĐA , đương  đăng  đông  đô  đao ,

đai  đê  điên  đan  đâm  đam  đâu  đa .

 • xướng ĐA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

13.-DA , dương  dăng  dung  dô  diêu ,

dai  di  dân  dang  dâm  dam  dâu  da .

 • xướng DA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

14.-SẮT-TRA , sương trương , sưng trưng ,

sung trung , sô trô , siêu triêu ,

sai trai , si tri , sân trân , san tran , sâm trâm ,

sam tram , sâu trâu , sắt tra .

 • xướng SẮT-TRA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

15.-CA , cương  cưng  công  cô  cao ,

cai  kê  cân  can  câm  cam  câu  ca .

 • xướng CA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

16.-TA , tăng  tăng  tông  tô  tao ,

tai  tê  tân  tan  tâm  tam  tâu  ta .

 • xướng TA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

17.-MA , mang  măng  mông  mô  mau ,

mai  mi  mân  mam  mâm  man  mâu  ma .

 • xướng MA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

18.-CÀ , cường  cừng  cùng  cồ  kiều ,

cài  kỳ  cần  càng  cầm  càm  cầu  cà .

 • xướng tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

19.-THA , thang  thăng  thông  thô  thao ,

thai  thê  thiên  than  thâm  tham  thâu  tha .

 • xướng THA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

20.-THÀ , thường  thành  thùng  thồ  thiều ,

thài  thì  thình  thoàn  thầm  thàm  thầu  thà .

 • xướng THÀ tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

21.-TA , tang  tăng  tông  tô  tao ,

tai  tê  tiên tan  tâm  tam  tâu  ta .

 • xướng TA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

22.-ĐÀ , đường  đằng  đồng  đồ  đào ,

đài  đề  điền  đàn  đầm  đàm  đầu  đà .

 • xướng ĐÀ tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

23.-SA , sương  săng  suân  so  siêu ,

sai  si  sâu  san  sâm  sam  sâu  sa .

 • xướng SA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

24.-KHƯ , khương  khư  không  khô  khao  ,

khai  khi  khân  khan  khâm  kham  khâu  khư .

 • xướng KHƯ tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

25.-XOA , xương  xuân  xung  xô  xao ,

xai  xi  xân  xan  xâm  xam  xâu  xa .

 • xướng XOA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

26.-TA-ĐA , tương đương , tăng đăng , tông đông ,

tô đô , tao đao , tai đai ,

tê đê , tiên điên , tan đan ,

tâm đâm , tam đam , tâu đâu , ta đa .

 • xướng TA-ĐA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

27.-NHƯ , nhương  nhưng  nhung  nhô  nhiêu ,

nhai  nhi  nhân  nhan  nhâm  nham  nhu  như .

 • xướng NHƯ tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

28.-HẠT-LA-ĐA , hàng lang đang , hằng lăng đăng ,

hồng lông đông , hồ lô đô , hào lao đao ,

hài lai đai , hề lê đê , hiền liên điên , hàn lan đan ,

hầm lâm đâm , hàm lam đam , hầu lâu đâu , hạt la đa .

 • xướng HẠT-LA-ĐA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

29.-BÀ , bàng  bằng  bồng  bồ  bào  ,

bài  bì  bần  bàn  bầm  bàm  bầu  bà .

 • xướng tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

30.-XA , xương  xưng  xung  xô xiêu ,

xai  xi  xân  xan  xâm  xam  xâu  xa .

 • xướng XA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

31.-TA-MA , tang mang , tăng măng , tông mông ,

tô mô , tao mao , tai mai , tê mê , tiên miên ,

tan man , tâm mâm , tam mam , tâu mâu , ta ma .

 • xướng TA-MA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

32.-HA-BÀ , hang bàng , hăng bằng , hông bồng ,

hô bồ , hao bào , hai bài , hi bì , hân bần ,

han bàn , hâm bầm , ham bàm , hâu bầu , ha bà .

 • xướng HA-BÀ tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

33.-TA , tang  tăng  tông  tô  tao ,

tai  tê  tân  tan  tâm  tam  tâu  ta .

 • xướng TA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

34.-CÀ , cường  cừng  cùng  cồ  kiều  ,

cài  kỳ  cần  càn  cầm  càm  cầu  cà .

 • xướng tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

35.-TRA , trương  trưng  trung  trô  triêu  ,

trai  tri  trân  trang  triêm  tram  trâu  tra .

 • xướng TRA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

36.-NOA , nương  nưng  nung  nô  niêu ,

nai  ni  nân  nang  năm  nam  nâu  noa .

 • xướng NOA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

37.-TA-PHA , tang phang , tăng phăng , tông phông ,

tô phô , tao phao , tai phai , tê phê , tiên phiên ,

tan phan , tâm phâm , tam pham , tâu phâu , ta pha .

 • xướng TA-PHA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

38.-TA-CA , tang cang , tăng căng , tông công  ,

tô cô , tao cao , tai cai , tê kê , tân cân ,

tan can , tâm câm , tam cam , tâu câu , ta ca .

 • xướng TA-CA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

39.-DÃ-TA , dang tang , dăng tăng , dông tông  ,

dô tô , dao tao , dai tai , dê tê , dân tân ,

dan tan , dâm tâm , dam tam , dâu tâu , dã ta .

 • xướng DÃ-TA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

40.-THẤT-TA , thang tang , thăng tăng , thông tông  ,

thô tô , thao tao , thai tai , thê tê , thiên tiên ,

than tan , thâm tâm , tham tam , thâu tâu , thất ta .

 • xướng THẤT-TA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

41.-SA , sương  săng  sung  sô  siêu ,

sai  si  sân  sang  sâm  sam  sâu  sa .

 • xướng SA tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

42.-ĐÀ , đường  đằng  đồng  đồ  đào ,

đài  đề  điền  đàn  đầm  đàm  đầu  đà .

 • xướng ĐÀ tự thời , phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cọng nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn (bon)

************************

Tứ thập nhị tự diệu đà la
Tự tự bao hàm nghĩa lý đa
A đa ba ta na
La đà bà trà sa
Va đa da sắc-tra
Ca ta ma cà tha
Thà ta đà sa khư
Xoa ta-đa như hạt-la-đa
Bà xa ta ha-bà ta
Cà tra noa ta-phạ
Ta-ca dã-ta thất ta sa đà
Phạm vận mãn ta bà
Công đức đại hằng sa
Pháp giới mộc ân ba.
*******************

Hoa Nghiêm hải hội, Xá Na Như Lai
Liên hoa tạng hải tọa hoa đài
Chư Phật tán kỳ tai
Vạn tượng chiêu hồi, u ám nhứt thời khai.
*******************

Hoa Nghiêm hải hội bảo tạng linh văn
Đại thiên kinh quyển nhứt vi trần
Phẫu xuất tại đương nhơn
Hoa vũ tân phân, Pháp giới phổ huân văn.
*******************

Hoa Nghiêm hải hội, thập thánh tam hiền
Hoa đài bảo tọa ủng chư thiên
Pháp giới quảng vô biên
Trợ Phật hoằng tuyên
Lục địa đính kim liên.
*******************

Hoa Nghiêm hải hội, giác đế dương linh
Bồ đề trường nội đạo sơ thành
Dạ bán đổ minh tinh
Phổ cứu mê tình
U ám tất quang minh.
*******************

Phổ quang minh điện, đại pháp hoằng tuyên
Như Lai danh hiệu, quảng vô biên
Tứ đế nghĩa u huyền
Pháp cự thường nhiên
Phổ hiến pháp vương tiền.
*******************

Bồ đề thọ hạ bất động nhi thăng
Thiên vương Đế thích viễn tương nghinh
Phụ tọa dĩ viên thành
Giác đế dương thanh
Vạn tượng tất giai thính.
*******************

Ba đằng hành hải vân bố từ môn
Dạ ma thiên thượng chúng vân trăn
Vi nhiễu Pháp Vương tôn
Hoa vũ tân phân, nhứt hội nghiểm nhiên tồn.
*******************

Suất đà thiên thượng, huệ nhựt thơ trường
Quang thập hồi hướng
Nghĩa quảng tuyên dương
Khổ hải tác tân lương
Hóa nhựt thơ trường
Hoa vũ tán thiên hương.
*******************

Cao thăng tha hóa, tự tại thiên cung
Quảng tuyên thập địa nghĩa vô cùng
Hành bố tận viên dung
Huệ diêm trùng trùng
Thước phá thái hư không.
*******************

Phổ quang tái hội, đại pháp trùng tuyên
Cao siêu thập thánh dữ tam hiền
Đẳng giác nghĩa u huyền
Tam nguyệt cô viên
Cứu cánh ly ngôn thuyên.
*******************

Phổ quang tam hội vạn hạnh viên tu
Phổ Hiền bình tả tam thiên thù
Khổ hải phiếm từ chu
Nhứt cú toàn thâu
Pháp nghĩa nhứt tề châu.
*******************

Phước thành đông tế, đồng tử nam tuân
Bách thành yên thủy diểu vô ngân
Tri thức dị thường luận
Ngũ thập tam nhân
Nhứt khúc hòa dương xuân.
*******************

BỔ KHUYẾT CHƠN NGÔN
Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, a bác ra đế yết đa, chiết chiết nại di. Án khê khê di, đát tháp hát tháp nẫm, mạt ngỏa sơn đinh bác ra đế, ô đát ma, đát ma đát tháp, hát tháp nẫm, mạt ngỏa hồng, phấn tóa ha./.

Hoa Nghiêm tự mẫu
Chúng Nghệ thân tuyên
Thiện Tài đồng tử đắc chơn truyền
Bí mật nghĩa u huyền
Công đức vô biên
Xướng tụng lợi nhơn thiên
*******************

Tứ sanh cửu hữu
Đồng đăng Hoa tạng Huyền môn
Bát nạn tam đồ
Cọng nhập Tỳ Lô Tánh Hải

Nam mô Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát .   (03 lần)
*******************

MA HA BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa thời, chiếu kiến Ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách.
Xá lợi tử, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc; Thọ, Tưởng, Hành, Thức, diệc phục như thị.
Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc; dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa, y Bát nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn Tam thế Chư Phật, y Bát Nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam miệu tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thế khổ chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
“Yết đế, Yết đế, Ba-la Yết đế, Ba-la-tăng Yết đế, Bồ-đề Tát-bà-ha”.
Nam mô A-di-đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệc dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha ./.   (03 lần)
*******************

A-Di-Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di
Cánh mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ, đại bi, tiếp dẫn đạo sư A-Di-Đà Phật.
Nam mô A-Di-Đà Phật .    (30 biến, niệm nhiều càng tốt)
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát .   (03 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát .   (03 lần)
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát .   (03 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát .    (03 lần)

Đồng quỳ xuống chắp tay và đọc bài Sám như sau: (các bài Sám tùy đọc bài nào cũng được)
Đệ tử chúng đẳng
Tùy thuận tu tập
Phổ Hiền Bồ tát
Thập chúng đại nguyện:
Nhứt giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tùy hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tùy Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sanh
Thập giả phổ giai hồi hướng .

(Tiếp đọc bài Hồi Hướng)

Sám hối công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng Vô lượng quang Phật sát
Nguyên tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ tát đạo
Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thế
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cọng thành Phật đạo .
                  (đồng đứng dậy)

 • Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm . (01 lạy)
 • Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải . (01 lạy)
 • Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thế vô ngại . (01 lạy)

 
(Lạy rồi lui ra)

*******************