BẢN ĐỒ TU PHẬT _ TẬP 10 _ CON ĐƯỜNG TU CỦA 05 THỪA _ P.02


TẬP 10 : CON ĐƯỜNG TU CỦA NĂM THỪA
SOẠN GIẢ : CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HOA

II.- CON ĐƯỜNG TU CỦA THIÊN THỪA

Thiên thừa tức là con đường đưa đến cõi Trời. Cõi Trời theo nghĩa đạo Phật, không phải là cõi của đức Chúa Trời hay Thượng Đế. Cõi Trời là cõi cao hơn, tương đối sung sướng, trong sạch hơn cõi người. Nhưng sống trong cõi này, cũng chưa phải là vĩnh viễn, tự tại giải thoát, mà vẫn còn bị luật nhân quả luân hồi và luật vô thường chi phối. Tuy thế, tiến từ cõi Người lên cõi Trời cũng là một sự tiến bộ, mà nhiều người mong ước.
Muốn được sanh vào cõi này, hành giả phải tu theo Thập Thiện. Thập Thiện là 10 điều lành sau đây:
1.-Không tham lam. –Tham lam là nguồn gốc của mọi sự khổ đau. Vì tham mà sanh giận, vì tham mà thành si mê, vì tham mà sát sanh, vì tham mà trộm cắp, vì tham mà dâm dật, vì tham mà nói dối, nói lời ác độc, nói hai lưỡi, nói thêm bớt thêu dệt. Trừ được tham là trừ được một phần lớn những hành vi, ngôn ngữ, ý nghĩ xấu xa. Người có nhiều tham dục, chắc chắn không bao giờ thấy được hạnh phúc trong cõi đời này, chứ chưa nói đến thấy được cõi Trời.
2.-Không hờn giận. –Người ta thường nói: “giận mất khôn”. Thật vậy, người giận dữ là người điên cuồng, không biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là hay, đâu là dở. Sự giận hờn không chỉ gây tai hại cho người, mà còn gây tai hại rất lớn cho mình. Người giận dữ chẳng khác gì đang ôm ấp một lò than đỏ, đang tự thiêu đốt mình.
3.-Không si mê. –Đạo Phật là một đạo giác ngộ, lấy trí huệ làm phương tiện giải thoát, cho nên nếu còn say đắm, si mê mà muốn được giải thoát, thì chẳng khác gì người bộ hành muốn đi về phương đông, mà lại cứ nhắm phương tây bước tới.
4.-Không sát sanh.
5.-Không trộm cướp.
6.-Không tà dâm.
7.-Không nói dối.
04 giới này đã nói ở phần Ngũ Giới, xin không lặp lại nữa.
8.-Không nói lời hung ác. –Ta có câu ca dao: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Thật vậy, lời nói êm dịu không cần phải mua, kiếm khó khăn mới được; mà chỉ cần chú ý một chút, giữ gìn một chút là được. Thế mà trong xã hội này, người ta đã sử dụng quá nhiều những lời hung ác, chửi rủa, lăng mạ, phỉ báng làm cho xã hội thật là ngạt thở, và xem nhau như những kẻ thù nghịch. Thật là một điều đáng tiếc, đáng buồn, đáng tủi nhục.
9.-Không nói hai lưỡi. (Lưỡng thiệt) –Ai cũng biết con người chỉ có một cái lưỡi, nhưng vì cách sử dụng mỗi khi mỗi khác, đến đây nói thế này, đến kia nói trái lại, nên người ta có cảm tưởng như người có hai lưỡi, ba lưỡi, nhiều lưỡi không biết đâu mà kể cho xiết. Thật đúng như câu chuyện ngụ ngôn của Esope: cũng một cái lưỡi mà khi tốt thì không gì tốt bằng, mà khi xấu thì cũng không gì xấu hơn. Với cách sử dụng miệng lưỡi như thế, chắc chắn xã hội loài người sẽ trở thành xã hội không phải loài người, chỉ lừa đảo phỉnh phờ lẫn nhau, không ai còn tin ai hiểu ai nữa.
10.-Không nói thêu dệt. (ỷ ngữ) –Nói thêu dệt, ở đây có nghĩa là nói thêm bớt, “ít mà xít cho nhiều”, mà mục đích là nịnh bợ ton hót để kiếm lợi riêng.
Để đối trị với mười tánh xấu này, trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy đệ tử phải trau dồi 10 đức tánh sau đây:
1). Không sát hại các loài vật, mà phải phóng sanh;
2). Không theo tà hạnh, mà phải tu phạm hạnh (hạnh trinh chánh);
3). Không trộm cướp, mà phải bố thí;
4). Không nói dối, mà phải nói lời thành thật;
5). Không nói thêu dệt, mà phải nói lời đúng đắn;
6). Không nói hai lưỡi, mà phải nói lời hòa giải;
7). Không nói lời hung ác, mà phải nói lời dịu dàng;
8). Không tham dục, mà phải quán bất tịnh;
9). Không giận dữ, mà phải quán từ bi;
10). Không si mê, mà phải quán nhân duyên.
Mười điều thiện này là căn bản để tiến dần đến sự giải thoát, cho nên trong Kinh Thập Thiện, Phật có dạy:
Này Long Vương! Ví như cõi đất lớn, tất cả thành, ấp, làng xóm, đều nương nơi cõi đất ấy mà được an trụ, tất cả cỏ cây đều nương nơi cõi đất ấy mà được sanh trưởng.
Mười nghiệp lành này cũng như vậy; tất cả nhơn thiên đều nương nơi mười nghiệp lành này mà an lập, tất cả giác ngộ của Thanh Văn, Duyên Giác, tất cả Bồ-tát hạnh và Phật pháp đều nương nơi mười nghiệp lành này mà được thành tựu, nên các người phải tu học”.

_ HẾT _TẬP 10_  P.02 _