LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN: NÓI VỀ NGHĨA GIÁC (Tiếp theo và Hết)_P.01 _KỲ 14


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 14
NÓI VỀ NGHĨA GIÁC (Tiếp theo và Hết)_P.01

TẠO LUẬN: MÃ MINH BỒ TÁT
DỊCH PHẠN RA HÁN VĂN: NGÀI CHƠN ĐẾ TAM TẠNG
LƯỢC DỊCH_LƯỢC GIẢI VIỆT VĂN: SA-MÔN THÍCH THIỆN HOA

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : TÂM SANH-DIỆT_VỌNG NIỆM HẾT (VÔ NIỆM) THÌ CHƠN TÂM HIỆN_KỲ 13


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 13
TÂM SANH-DIỆT _ VỌNG NIỆM HẾT (VÔ NIỆM) THÌ CHƠN TÂM HIỆN

TẠO LUẬN: MÃ MINH BỒ TÁT
DỊCH PHẠN RA HÁN VĂN: NGÀI CHƠN ĐẾ TAM TẠNG
LƯỢC DỊCH_LƯỢC GIẢI VIỆT VĂN: SA-MÔN THÍCH THIỆN HOA

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN: TÂM SANH-DIỆT_THỈ GIÁC CÓ 04 LỚP TỪ THÔ ĐẾN TẾ_P04_KỲ12


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 12
TÂM SANH-DIỆT _ THỈ GIÁC CÓ 04 LỚP TỪ THÔ ĐẾN TẾ_P04

TẠO LUẬN: MÃ MINH BỒ TÁT
DỊCH PHẠN RA HÁN VĂN: NGÀI CHƠN ĐẾ TAM TẠNG
LƯỢC DỊCH_LƯỢC GIẢI VIỆT VĂN: SA-MÔN THÍCH THIỆN HOA

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT OANH Thực Hiện

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : TÂM SANH-DIỆT_THỈ GIÁC CÓ 04 LỚP TỪ THÔ ĐẾN TẾ_P03_KỲ 11


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 11
TÂM SANH-DIỆT _ THỈ GIÁC CÓ 04 LỚP TỪ THÔ ĐẾN TẾ_P03

TẠO LUẬN: MÃ MINH BỒ TÁT
DỊCH PHẠN RA HÁN VĂN: NGÀI CHƠN ĐẾ TAM TẠNG
LƯỢC DỊCH_LƯỢC GIẢI VIỆT VĂN: SA-MÔN THÍCH THIỆN HOA

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT OANH Thực Hiện

GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : THẾ GIỚI QUAN_KỲ 06


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 06
THẾ GIỚI QUAN

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

 

GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : 12 NHÂN DUYÊN_ĐỒ HÌNH TÓM TẮT_P.02_KỲ 05


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 05
12 NHÂN DUYÊN _ ĐỒ HÌNH TÓM TẮT _ PHẦN 02

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : 12 NHÂN DUYÊN _ P.01 _KỲ 04


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 04
12 NHÂN DUYÊN _ PHẦN 01

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : TỨ DIỆU ĐẾ _ P03 _ KỲ 03


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 03
TỨ DIỆU ĐẾ _ P03

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện