Kinh điển

Vì muốn khai thị cho chúng sanh ngộ nhập lại Chân Tánh, 49 năm Đức Thế Tôn thuyết pháp như thật, chia ra thành hai giai đoạn.
Một – thuyết pháp thế tục đế, hai – thuyết đệ nhất nghĩa đế.

01 – Thế tục đế. Đức Thế Tôn dùng ngôn ngữ và văn tự từng từ địa phương, cảm hóa chuyển đổi nhận thức hữu tình ba cõi không kể tại gia hay xuất gia, Dục giới hay Sắc_Vô Sắc giới, tiệm tiến trong chân lý Tứ Diệu Pháp và Thập Nhị Nhân Duyên. Nhưng những thứ ấy đều theo duyên Tứ Đại chủng nhóm hợp giả lập mà thành, nên tất cả đều vô tự tánh, tánh không thật hữu.

02 – Đệ Nhất Nghĩa Đế. Như thật nghĩa lý, đối kháng lại nhận thức sai lầm của thế tục đế, cho rằng thật ngã và thật pháp. Vì tất cả các pháp 04 đại chủng, 05 uẩn, 06 căn, 06 trần phân biệt thành 06 thức, chỉ là bóng ảnh của A-lại-da _ thức thứ 08, tức Như Lai tạng. Ví như biển, sóng, bọt bóng, và nước; chỉ do duyên gió đẩy, sóng sanh, sóng sóng va đập tạo thành bong bóng. Thật ra tất cả đều là nước. Các pháp hữu vi, vô vi cũng vậy tùy duyên sanh tùy duyên diệt; Chân pháp tánh là không, nên không sanh diệt.

Để thuận lợi theo tùy căn cơ hữu tình, lợi lạc khắp hữu tình giới, Chư vị Tôn Túc truyền thừa đã y cứ pháp như thật mà Đức Thế Tôn thuyết, kết tập thành Ba Tạng Kinh, chia thành hai hệ:

1_ Hiển Giáo gồm: Kinh – Luật – Luận .
2_ Mật Giáo gồm: Đại Nhật Kinh – Kim Cang Đảnh Kinh – Đại Tạng Nguyên Bản.

Y theo đó, chúng ta giải thoát ý thức bị ràng buộc một cách sai lầm vào các nguyên lý đặc thù và các phần của tập khí xa rời Chân Tánh. Xoay ngược dòng chảy của thức về Tánh Giác. Chúng ta đặt chúng ta vào đúng vị trí của chúng ta, để có cái nhìn đúng về A-lại-da thức, tức Tâm Vương, và sâu hơn nữa về Bản Giác…

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử đời Chữ Nhật

Bài viết


07-06-2019

III.-CHỦ TRƯƠNG CỦA DUY THỨC TÔN Chủ trương của Duy Thức tôn là phá trừ vọng chấp ngã, pháp (biến […]

04-05-2019

CON ĐƯỜNG TU THỨ TƯ TRONG MƯỜI TÔN DUY THỨC TÔN (CŨNG GỌI LÀ PHÁP TƯỚNG TÔN) ********  Tất cả […]

25-04-2019

MƯỜI MÓN MA VỀ THỨC ẤM 1.-Chấp minh-đế Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ còn thức ấm, […]

28-02-2019

MƯỜI MÓN MA VỀ HÀNH ẤM 1.-Chấp không nguyên sanh A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấm hết […]

15-02-2019

MƯỜI MÓN MA VỀ TƯỞNG ẤM 1.-Tham cầu diệu dụng. A-Nan, người tu thiền định, khi phát minh được diệu […]

11-12-2018

MƯỜI MÓN MA VỀ THỌ ẤM 1.-Thấy loài vật thương khóc. Này A-Nan, người tu thiền định khi phá trừ […]

28-11-2018

III.-CÁC MA CHƯỚNG TRONG LÚC TU THIỀN Chúng tôi xin trích hết đoạn “Ngũ ấm ma” trong Kinh Lăng Nghiêm, […]

24-11-2018

THIỀN TÔN Ở VIỆT NAM Như chúng ta đã biết, Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của […]