Hiển giáo

03-09-2021

TỰ LỰC – THA LỰC ** Chân-Lý Phật-đạo hằng soi-tỏ: Tất cả hữu-tình vô-tình đều có Phật-Tánh. Tại sao nơi […]

03-09-2021

TÂM CẢNH TƯỚNG DUNG HÒA ĐỒNG NHẤT -oOo- Tất cả các pháp đều đồng Tánh Tịnh Nhất Như, chỉ do […]

03-09-2021

TUẦN HOÀN TIẾN HÓA VÀ CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ BỔN GỐC ******** Trong 49 năm thuyết pháp Đức Phật chỉ […]

03-09-2021

TƯƠNG QUAN – TƯƠNG DUNG – TƯƠNG NHIẾP TƯƠNG NHẬP – TƯƠNG THÔNG ***oOo*** Qua lăng-kính của một con người […]

03-09-2021

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM : PHÁP MÔN KHÔNG HAI THƯỜNG HẰNG BẤT BIẾN ***oOo*** Tam-giới Hữu-tình trong thế-gian […]

05-05-2021

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN • Ngài Mã-Minh Bồ-tát tạo Luận vào thế kỷ thứ II • Ngài Chơn-đế Tam-Tạng […]

13-03-2021

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN • Ngài Mã-Minh Bồ-tát tạo Luận vào thế kỷ thứ II • Ngài Chơn-đế Tam-Tạng […]

13-03-2021

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN • Ngài Mã-Minh Bồ-tát tạo Luận vào thế kỷ thứ II • Ngài Chơn-đế Tam-Tạng […]